UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021

  Thực hiện Công văn số 235/SNV-CCVC ngày 31/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Cam Lộ năm 2021; Công văn số 535/SNV-CCVC ngày 20/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục và Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021, UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 như sau:

  I. Số lượng, chức danh tuyển dụng, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm cần tuyển:
   
  1. Số lượng, chức danh tuyển dụng: 22 chỉ tiêu giáo viên mầm non.
   
  2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo:
   
  2.1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Mầm non trở lên.
   
  2.2. Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh):
   
  - Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên hoặc chứng chỉ tương đương (chứng chỉ A1 theo khung tham chiếu khung Châu Âu).

   2.3. Trình độ tin học:
   
  - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. (Chứng chỉ A, B, C đã được cấp trước ngày 31/12/2016 có giá trị sử dụng tương đương).
   
  II. Đối tượng, điều kiện, hình thức tuyển dụng:
   
  1. Đối tượng dự tuyển: Các đối tượng đủ điều kiện dự tuyển được tuyển dụng theo quy định tại Điều 11, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

   2. Điều kiện dự tuyển:

   1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

   a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

   b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

   c) Có đơn đăng ký dự tuyển.

  d) Có lý lịch rõ ràng.

   đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

   e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
   
  1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

   a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

  b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

   3. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Điều 11, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

   III. Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển.

  1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Mỗi người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Thông báo này hoặc được ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và kèm theo bản sao các văn bản chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

   Thí sinh phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong phiếu.

  Lưu ý: Thông tin trên phiếu đăng ký dự tuyển phải ghi đầy đủ theo mẫu, không được để trống bất cứ thông tin nào. Trong đó, thông tin về ngành đào tạo phải ghi đúng như văn bằng đã được cấp, chuyên ngành đào tạo ghi theo đúng chuyên ngành trên bảng điểm.

   2. Lệ phí: 500.000 đồng/lần dự tuyển (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

  Trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển nhưng không đủ điều kiện hoặc đăng ký nhưng không tham gia xét tuyển thì không hoàn trả lại lệ phí dự tuyển.

  IV. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

  1. Thời gian thông báo và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 10/8/2021.

   2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký tuyển dụng: Phòng Nội vụ huyện Cam Lộ. Trụ sở làm việc: số 214 đường 2/4, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ.

   V. Thời gian, địa điểm tổ chức, tài liệu ôn tập: Do Hội đồng tuyển dụng quyết định và thông báo cụ thể đến thí sinh, đăng tải Cổng thông tin điện tử của huyện Cam Lộ (địa chỉ: http://camlo.quangtri. gov.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND huyện và Phòng Nội vụ huyện sau khi tiếp nhận, tổng hợp và kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển. UBND huyện Cam Lộ thông báo cho các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tham gia dự tuyển.

   Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ Cam Lộ để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại: 0233.3731559.
   

  create

  Pv / baoquangtri.vn

  Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/159813/title/Thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-giao-duc-nam-2021