Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, cụ thể như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

  1.1 Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 1 chỉ tiêu.

  1 Kỹ thuật viên (hạng IV) phụ trách kiểm định điện, nhiệt, áp suất, hóa lý, X-quang.

  1.2. Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN: 8 chỉ tiêu.

  1 Kỹ sư (hạng III) phụ trách ứng dụng công nghệ nhà lưới, công nghệ tưới.

  1 Kỹ thuật viên (hạng IV) phụ trách ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về cây trồng.

  2 Kỹ sư (hạng III) phụ trách nghiên cứu và tổ chức sản xuất giống nấm.

  1 Kỹ thuật viên (hạng IV) phụ trách ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN trong nông nghiệp (trừ cây trồng).

  1 Kỹ thuật viên (hạng IV) phụ trách ứng dụng và chuyển giao công nghệ về sơ chế, bảo quản, thị trường.

  1 Kỹ sư ứng dụng và chuyển giao công nghệ về sơ chế, bảo quản, thị trường.

  1 Kế toán viên.

  Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ dự tuyển được đăng tải website Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị tại địa chỉ http:// www.dostquangtri.gov.vn và trên website của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn.

  2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

  - Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Ngày 25/10/2021 - 25/11/2021.

  - Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị - 204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

  - Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ số điện thoại: (C.Trang) 02333.595919; 0905405497.
   

  create

  Pv / baoquangtri.vn

  Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/162029/title/Thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc